Besigheid - Business 

Voorkeurvergoeding

Dit is ‘n aanmoedigingskema vir gekose werknemers om hul toekomstige dienste vir die voordeel van die besigheid te behou.

Preferred compensation

This is an incentive scheme for selected employees to retain their future services for the benefit of the business.

Source: Sanlam

Kontak Ons / Contact Us:
Omvattende Navraag / Comprehensive Enquiry:
Kontak Besonderhede / Contact Menu:


Any product information [legal and / or technical] on this webpage is subject to change from time to time. This webpage is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances.

Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie. Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem.