beroep, rookgewoontes, gevaarlike aktiwiteite, polis, occupation, smoking habits, risky activities, policy, issued, eis, claim, polis bewoording, polis, policy, policy wording, Underwriting Philosophy, Onderskrywingsfilosofie, proconversekeringsmakelaars, procon, pretoria, Persoonlike dekking,personal cover, insuring yourself, ongelukke,geweldsmisdaad,siekte,sterfte,teenspoed,my behoeftes,onvermoe om aan te hou werk,besering,inkorting,inkomste,huislening, kredietkaart,motorpaaiemente,gestremde,premie,dekking,ongeluksverwante,natuurlike oorsake,onderskrywing,boedelbeplanning,fisiese ongeskiktheid,onderskrywing,begrafnis,eksekuteursgelde,boedelbelasting,bereddering van die boedel,skulde,mortgage protection insurance, unemployment income protection insurance, virseker versekering, free insurance quote, cheap insurance, compare insurance, insurance comparison, life and disability insurance, life insurance quotes, best life insurance, low cost life, insurance life, insurance comparison, short term disability, bond insurance, Insurance policy, travel insurance, work insurance, long term health care, financial planning firms, financial planning for retirement, life insurance cos,t life insurance quote, life insurance cover ,cheapest life insurance, life insurance over 50, over 50s life insurance, life insurance term, online life insurance, short term life insurance, life insurance rates, cheap life insurance, estate planning lawyers, private disability insurance, long term disability, mortgage life insurance, cheap life cover, term insuranc, critical illness, insurance term life, mortgage insurance, funeral insurance, life ins, life insurance for over 50, mortgage protection, life assurance policy, term life assurance, mortgage life assurance,procon insurance brokers,procon versekering,procon insurance,accidents, violent crime, illness, serious illness, death,personal cover,inability to work,injury,impairment, daily tasks,income,home loan, car instalments,credit card,education,disabled child,divorced,life cover, physical impairment,natural causes,underwriting,premiums,estate planning,executors fees,estate duty,estate,impairment, life cover,lewensdekking.
Onderskrywingsfilosofie:
Enige veranderinge in jou beroep of rookgewoontes of die opneem van gevaarlike aktiwiteite deur u na jou polis uitgereik is, het geen uitwerking op die polis nie. Nie al die maatskappye deel die filosofie nie. 
Lees jou polis bewoording of kontak ons. Jy mag dus al vir 'n geruime tyd geen dekking geniet nie en / of in die geval van 'n eis 'n aansienlike minder bedrag uitbetaal word of niks. 
Underwriting Philosophy:
Any changes in your occupation or smoking habits or the taking up of risky activities by you after your policy was issued, will have no effect on that policy. All the companies do not share this philosophy. 
Read your policy wording or contact us.You might have had no cover for a while and / or in the event of a claim be paid out a considerable smaller amount than anticipated or nothing.

Hoekom persoonlike dekking deel van jou bree finansiële plan moet uitmaak.

Persoonlike dekking beteken beskerming teen onvoorsiene gebeurlikhede, soos ongelukke of geweldsmisdaad, ernstige siekte en onverwagte sterfte. Met ander woorde, jy neem versekering uit teen moontlike teenspoed.

Wat is jou individuele behoeftes ten opsigte van persoonlike dekking?

Elke persoon is uniek met unieke omstandighede en behoeftes. Dit is jou persoonlike omstandighede en behoeftes wat saak maak wanneer persoonlike dekking uitgeneem word.

Wanneer jy persoonlike dekking oorweeg, vra jouself hierdie drie vrae:

 • Watter tipe  persoonlike dekking het ek nodig?
 • Hoeveel persoonlike dekking het ek nodig?
 • Watter oplossing is die beste vir my behoeftes?
Watter tipe persoonlike dekking het jy nodig?

Wanneer jy besluit watter tipe persoonlike dekking jy nodig het, dink aan jou en jou afhanklikes se finansiele welsyn  in die geval van:

 • Onverwagte sterfte 
 • Onvermoe om aan te hou werk
 • Ernstige siekte
 • Besering of sterfte as gevolg van 'n ongeluk of geweldsmisdaad
 • lnkorting van jou vermoe om dagtake uit te voer.
Gesels met ons om jou te help om te verseker dat in die geval van jou dood, ongeskiktheid, verlies van inkomste, (tydelik of permanent) nie finansieël swaarkry of selfs finansiële ondergang vir jou en jou gesin beteken nie.
Bron: Uittreksels - Sanlam
beroep, rookgewoontes, gevaarlike aktiwiteite, polis, occupation, smoking habits, risky activities, policy, issued, eis, claim, polis bewoording, polis, policy, policy wording, Underwriting Philosophy, Onderskrywingsfilosofie, proconversekeringsmakelaars, procon, pretoria, Persoonlike dekking,personal cover, insuring yourself, ongelukke,geweldsmisdaad,siekte,sterfte,teenspoed,my behoeftes,onvermoe om aan te hou werk,besering,inkorting,inkomste,huislening, kredietkaart,motorpaaiemente,gestremde,premie,dekking,ongeluksverwante,natuurlike oorsake,onderskrywing,boedelbeplanning,fisiese ongeskiktheid,onderskrywing,begrafnis,eksekuteursgelde,boedelbelasting,bereddering van die boedel,skulde,mortgage protection insurance, unemployment income protection insurance, virseker versekering, free insurance quote, cheap insurance, compare insurance, insurance comparison, life and disability insurance, life insurance quotes, best life insurance, low cost life, insurance life, insurance comparison, short term disability, bond insurance, Insurance policy, travel insurance, work insurance, long term health care, financial planning firms, financial planning for retirement, life insurance cos,t life insurance quote, life insurance cover ,cheapest life insurance, life insurance over 50, over 50s life insurance, life insurance term, online life insurance, short term life insurance, life insurance rates, cheap life insurance, estate planning lawyers, private disability insurance, long term disability, mortgage life insurance, cheap life cover, term insuranc, critical illness, insurance term life, mortgage insurance, funeral insurance, life ins, life insurance for over 50, mortgage protection, life assurance policy, term life assurance, mortgage life assurance,procon insurance brokers,procon versekering,procon insurance,accidents, violent crime, illness, serious illness, death,personal cover,inability to work,injury,impairment, daily tasks,income,home loan, car instalments,credit card,education,disabled child,divorced,life cover, physical impairment,natural causes,underwriting,premiums,estate planning,executors fees,estate duty,estate,impairment, life cover,lewensdekking.

Why personal cover needs to be part of your overall financial plan.

Having personal cover means insuring yourself against the unforeseen accidents or violent crime, serious illness and unexpected death. In other words, you take out insurance against misfortune.

What are your individual needs for personal cover?

Every person is unique with unique circumstances and needs. Your personal circumstances and needs are the things that count when it comes to taking out personal cover.

When considering personal cover, you should ask yourself three questions:

 • What type of personal cover do I need?
 • How much personal cover do I need?
 • What solution is most appropriate for my needs?
What type of personal cover do you need?

When deciding on the type of personal cover you need, consider your and your dependent’s financial well-being in the event of:

 • Unexpected death
 • Inability to continue working
 • Serious illness
 • Injury  or death as a result of accidents or violent crime
 • Impairment of your ability to perform daily tasks.
Talk to us to to help you structure a plan to ensure that in the event of your death, disablement, loss of income, (temporary or permanently) does not mean financial hardships, or worse even, ruin you and your family's life.
Source: Extractions - Sanlam 
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad / tuiste is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad / tuiste is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem.
Any product information [legal and / or technical] on this website is subject to change from time to time. This website is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances. 
beroep, rookgewoontes, gevaarlike aktiwiteite, polis, occupation, smoking habits, risky activities, policy, issued, eis, claim, polis bewoording, polis, policy, policy wording, Underwriting Philosophy, Onderskrywingsfilosofie, proconversekeringsmakelaars, procon, pretoria, Persoonlike dekking,personal cover, insuring yourself, ongelukke,geweldsmisdaad,siekte,sterfte,teenspoed,my behoeftes,onvermoe om aan te hou werk,besering,inkorting,inkomste,huislening, kredietkaart,motorpaaiemente,gestremde,premie,dekking,ongeluksverwante,natuurlike oorsake,onderskrywing,boedelbeplanning,fisiese ongeskiktheid,onderskrywing,begrafnis,eksekuteursgelde,boedelbelasting,bereddering van die boedel,skulde,mortgage protection insurance, unemployment income protection insurance, virseker versekering, free insurance quote, cheap insurance, compare insurance, insurance comparison, life and disability insurance, life insurance quotes, best life insurance, low cost life, insurance life, insurance comparison, short term disability, bond insurance, Insurance policy, travel insurance, work insurance, long term health care, financial planning firms, financial planning for retirement, life insurance cos,t life insurance quote, life insurance cover ,cheapest life insurance, life insurance over 50, over 50s life insurance, life insurance term, online life insurance, short term life insurance, life insurance rates, cheap life insurance, estate planning lawyers, private disability insurance, long term disability, mortgage life insurance, cheap life cover, term insuranc, critical illness, insurance term life, mortgage insurance, funeral insurance, life ins, life insurance for over 50, mortgage protection, life assurance policy, term life assurance, mortgage life assurance,procon insurance brokers,procon versekering,procon insurance,accidents, violent crime, illness, serious illness, death,personal cover,inability to work,injury,impairment, daily tasks,income,home loan, car instalments,credit card,education,disabled child,divorced,life cover, physical impairment,natural causes,underwriting,premiums,estate planning,executors fees,estate duty,estate,impairment, life cover,lewensdekking.