Wat dink jy word bedoel met:   

What do you think is meant by: 


 1. Bestuur onder die invloed 
 2. Wat gebeur as jy onderverseker is ?
 3. Wat is Persoonlike Aanspreeklikheid ?
 4. Sleutelbegrippe om te verstaan
 5. Voorkom/beperk verlies of skade
 6. Jy kan nie meer as die versekerde bedrag eis nie
 7. Wat is huishoudelike inhoud ?
 8. Wat is Alle-Risiko's ?
 9. Wat word bedoel met gebou ?
 10. Insakking en Grondverskuiwing
 11. Wat is jou Persoonlike Rekenaar ?
 12. Die verhoging in nalatigheidskostes
 13. Wat is 'n Plesiervaartuig ?
 14. Wat is Regkostes en Identiteitsdiefstal ?
 15. Die verskil tussen 'n Siviele aksie en Kriminele aksie
 16. Wat is 'n Woonwa en Sleepwa ?
Gaan na: Voorbeelde 


 1. Driving under the influence
 2. What happens if you are under-insured ?
 3. What is Personal Liability ?
 4. Key terms to understand
 5. Prevent/minimise loss or damage
 6. You cannot claim more than the sum insured
 7. What are household contents ?
 8. What is All-Risks ?
 9. What is meant by building ?
 10. Subsidence and landslip
 11. What is your Personal Computer ?
 12. The increasing cost of negligence
 13. What is Pleasure-craft ?
 14. What are Legal costs and Identity theft ?
 15. Difference between Civil action and Criminal action
 16. What is a Caravan and Traler ?
Go to: Examples

Kontak Ons:
Omvattende Navraag                         Vir Meer Informasie