adequate education, university, children’s schooling,  accident, illness, permanently disabled, lost your life, savings,  disability, life cover, cost of education, pre-primary, degree,  specialised degrees, educational institution, achievement allowances, educational career, special-needs, schools, physical behavioral or intellectual difficulties, tuition, international study, public vs private education, cost of education, savings plan, savings, money, school fees, salary, school, inflation, cost, primary school, high school, tertiary education, savings vehicle, investment, bank account, money market fund, retail bond, growth assets, education plans, opvoeding, spaarplan, spaar, skoolfooie, voorsiening, boeke, skooltoere, inkomste, private skool, openbare skool, primer, sekonder, tersier, kostes, baba, hoerskool, geld wegsit, spaartermyn, spaarproduk, kort termyn, skoolboeke, betaal, bele, produk, kapitaal, bankrekening, hoe rente, geldmarkfonds, kleinhandeleffekte, lang termyn, opvoedingsfonds, inflasie, groeibates, aandele, markverwante beleggings, effektetrusts, opvoedingsplanne, procon versekeringsmakelaars, makelaars, procon insurance brokers, education, risk, procon, pretoria.
adequate education, university, children’s schooling,  accident, illness, permanently disabled, lost your life, savings,  disability, life cover, cost of education, pre-primary, degree,  specialised degrees, educational institution, achievement allowances, educational career, special-needs, schools, physical behavioral or intellectual difficulties, tuition, international study, public vs private education, cost of education, savings plan, savings, money, school fees, salary, school, inflation, cost, primary school, high school, tertiary education, savings vehicle, investment, bank account, money market fund, retail bond, growth assets, education plans, opvoeding, spaarplan, spaar, skoolfooie, voorsiening, boeke, skooltoere, inkomste, private skool, openbare skool, primer, sekonder, tersier, kostes, baba, hoerskool, geld wegsit, spaartermyn, spaarproduk, kort termyn, skoolboeke, betaal, bele, produk, kapitaal, bankrekening, hoe rente, geldmarkfonds, kleinhandeleffekte, lang termyn, opvoedingsfonds, inflasie, groeibates, aandele, markverwante beleggings, effektetrusts, opvoedingsplanne, procon versekeringsmakelaars, makelaars, procon insurance brokers, education, risk, procon, pretoria.

Die naakte waarheid oor jou kind se opvoeding  

As ‘n gesin moet julle besluit waar ‘n goeie opvoeding op jul prioriteitslys inpas. Soms kan dit beteken dat daar gekies moet word tussen ‘n nuwe motor en jou kind se opvoeding.
Wanneer jy ‘n spaarplan vir jou kinders se opvoeding begin, moet jy realisties wees oor wat jou doelwitte is. Dit sal baie moeilik wees om tydens die eerste sewe jaar van jou kind se lewe genoeg te spaar om ten volle vir 12 jaar se skoolfooie te betaal. Fokus liewer daarop om voorsiening te maak vir die gaping tussen verhogings in skoolfooie en jou salarisverhogings en om te betaal vir daardie ekstras soos boeke en skooltoere.
Skoolfooie sal waarskynlik jaarliks meer as jou salaris verhoog. Die koste van opvoeding het jaarliks met tussen 9% en 10% toegeneem, maar salarisverhogings het nie hiermee tred gehou nie.

The hard truth about your child's education

As a family you need to decide where a good education fits in your priorities. Sometimes it will come down to a decision between a new car and your child’s education.
When starting a savings plan for your children’s education, you need to be realistic about what your goals are. It would be very difficult to save enough money during your child’s first seven years that would be adequate to completely pay for their 12 years of school fees. Rather focus on meeting the gap between school fee increases and your salary increases, and to pay for those extras like books and school tours.
It’s likely that school fees will increase by more than your salary each year. Education costs have risen by between 9% and 10% each year, but salary increases have not matched this figure. 

 DIE KOSTE VAN OPVOEDING AS 'n PERSENTASIE VAN INKOMSTE

Indien jy R10 000 per maand in 1990 verdien het en jy R500 per maand op jou kind se opvoeding spandeer het, sou jy 5% van jou inkomste aan opvoeding spandeer het.
Indien jou salaris net met inagneming van inflasie gegroei het, sou jy vandag R44 000 per maand verdien het. Die koste om jou kind van dieselfde opvoeding te voorsien, sou egter tot R7 400 per maand gestyg het, wat 17% van jou inkomste uitmaak. Dit beteken dat die bedrag wat jy op opvoeding spandeer in verhouding met jou inkomste, verdriedubbel het.

WAT JOU KIND SE OPVOEDING JOU PER JAAR SAL KOS GEBASEER OP HUL HUIDIGE OUDERDOM

Indien jy, byvoorbeeld, pas ‘n baba gekry het en jy beoog om hom/haar na ‘n openbare primêre skool, ‘n private hoërskool en vir vier jaar tersiêre opvoeding te stuur, kan jy verwag om ongeveer R3,4 miljoen op opvoeding te spandeer. Neem egter in ag dat hierdie bedrag inflasie insluit en dat jou salaris meer as sou verdubbel het oor daardie periode.

WAAR BEHOORT EK VIR OPVOEDING TE BELÊ?

Voordat jy begin spaar is die eerste vraag wat jy moet vra: “Vir hoe lank gaan ek dié geld wegsit?” Sodra jy weet wat die spaartermyn is, kan jy die korrekte spaarproduk kies.

Kort termyn: Indien jy slegs spaar om vir volgende jaar se skoolboeke te betaal, belê in ‘n produk wat jou kapitaal sal beskerm. Enige belegging vir twee jaar of minder behoort in ‘n bankrekening met hoë rente, geldmarkfonds of kleinhandeleffekte te wees.
Lang termyn: Indien jy spaar om jou kind se skoolfooie oor vyf jaar of langer te betaal, het jy ‘n belegging nodig wat met inflasie tred sal hou. Die enigste manier om seker te maak dat jou kind se opvoedingsfonds tred hou met inflasie, is om in groeibates – naamlik aandele op die JSE – te belê. Jy kan dit doen deur markverwante beleggings soos effektetrusts of deur opvoedingsplanne wat in groeibates belê.
adequate education, university, children’s schooling,  accident, illness, permanently disabled, lost your life, savings,  disability, life cover, cost of education, pre-primary, degree,  specialised degrees, educational institution, achievement allowances, educational career, special-needs, schools, physical behavioral or intellectual difficulties, tuition, international study, public vs private education, cost of education, savings plan, savings, money, school fees, salary, school, inflation, cost, primary school, high school, tertiary education, savings vehicle, investment, bank account, money market fund, retail bond, growth assets, education plans, opvoeding, spaarplan, spaar, skoolfooie, voorsiening, boeke, skooltoere, inkomste, private skool, openbare skool, primer, sekonder, tersier, kostes, baba, hoerskool, geld wegsit, spaartermyn, spaarproduk, kort termyn, skoolboeke, betaal, bele, produk, kapitaal, bankrekening, hoe rente, geldmarkfonds, kleinhandeleffekte, lang termyn, opvoedingsfonds, inflasie, groeibates, aandele, markverwante beleggings, effektetrusts, opvoedingsplanne, procon versekeringsmakelaars, makelaars, procon insurance brokers, education, risk, procon, pretoria.

EDUCATION COSTS AS A PERCENTAGE OF INCOME

If you earned R10 000 a month in 1990 and spent R500 a month on your child’s education, you would have been spending 5% of your income on education.
If your salary only increased in line with inflation you would be earning R44 000 today, however, the cost of providing your child with the same education would have increased to R7 400 per month which makes up 17% of your income. This means that the amount you spend on education relative to your income has tripled!

WHAT YOUR CHILD'S EDUCATION WILL COST YOU PER ANNUM BASED ON THEIR CURRENT AGE

If, for example, you've just had a child and intend on sending him/her to a public primary school, a private high school and four years of tertiary education you can expect to spend around R3.4 million on education – although keep in mind that this figure includes inflation so your salary would have more than doubled over that period.

WHERE SHOULD I INVEST FOR EDUCATION

Before you start saving, the first question you need to ask is “How long will I put this money away for?” Once you know how long you are saving for, you are able to select the correct savings vehicle.

Short term: If you’re saving just to pay for next year’s school books, invest in a product that will protect your capital. Any investment of two years or less should be in a high-interest bank account, money market fund or retail bond.
Longer term: If you’re saving for your child’s school fees in five years’ time or longer, you’ll need an investment that can keep up with inflation. The only way to ensure your child’s education fund keeps up with inflation is to invest in growth assets – namely shares on the JSE. You can do this through market related investments such as unit trusts or education plans that invest in growth assets.

Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad / tuiste is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad / tuiste is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem. Procon Versekeringsmakelaars. Procon. Pretoria

Any product information [legal and / or technical] on this website is subject to change from time to time. This website is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances. Procon Insurance Brokers. Procon. Pretoria.