Ongeluksverwante Versekering:

Ongeluksdekking, iets wat ons almal moet oorweeg.

Voorsien dekking vir eise wat slegs uit 'n ongeluk voortspruit. Goedkoop premies.

Hierdie dekking is ideaal vir persone wat: 

 • Jonk is en glo dat hulle nie teenspoed sal kry nie, behalwe as dit 'n ongeluk is.
 • Glo dat hul gesondheid goed is, en die ongerief van volle mediese onderskrywing wil vermy.
 • Belang stel in 'n gerieflike, vereenvoudigde aansoekproses sonder fisiese mediese onderskrywing, 
 • En groot  dekkingsbedrae wil he om slegs ongeluksverwante oorsake te dek.
 • Glo dat hul gesondheid goed is, en vir nou eers net ongeluksverwante dekking wil he, maar beoog om later dekking te koop wat ten volle onderskryf is. 
Hoekom is ongeluksdekking belangrik?

Weens die ontstellend hoe besering- en sterftesyfers op Suid-Afrika se paaie en die talle beserings as gevolg van geweldsmisdaad, is ongeluksdekking iets wat ons almal moet oorweeg. 

Ongelukke gebeur egter op verskeie maniere. 

 • Jy kan ook by die huis of by die werk seerkry.
 • Jy kan 'n arm of been, of jou sig of gehoor verloor.
 • Jy beskou jouself miskien as 'n gesonde persoon, maar is jy bekommerd oor ongelukke?
Asof ongelukke nie erg genoeg is nie. kan so 'n besering jou boonop finansieel lamlê.

 • En as jy nie medies ongeskik verklaar word nie, sal jy nie ongeskiktheidsdekking kan eis nie.
 • Jy sal weereens vir addisionele uitgawes voorsiening moet maak.
Vir watter uitgawes moet  jy voorsiening maak? 

 • Jy sal dalk nuwe fisiese vaardighede moet  aanleer om vir jou verlies te vergoed,
 • En terapie is gewoonlik baie duur.
 • Jy sal moontlik strukturele veranderings aan jou huis of motor moet doen.
 • Om net 'n paar te noem.
Hoe werk ongeluksdekking? 

Ongeluksdekking baat jou op drie maniere: 

Sterfte: 

lndien jy in 'n ongeluk of as gevolg van geweld sterf,

 • sal jou begunstigdes 
 • of jou boedel 'n addisionele bedrag as sterftedekking ontvang. 
Besering:  

As jy weens 'n ongeluk beseer word, 

 • sal 'n enkelbedrag aan jou uitbetaal word.
 • selfs al is die verlies nie heeltemal verpletterend nie - 
 • as jy byvoorbeeld gehoor in een oor verloor- sal jy nog steeds 'n persentasie van die versekerde bedrag ontvang. 
Ongeskiktheid:

 • As jy weens 'n besering permanent onbevoeg is om te werk, sal jy 'n addisionele bedrag aan ongeskiktheidsdekking ontvang. 

Accidental Insurance:

Accident cover, something we should all consider. 

Provides cover for claims resulting  from an accident only. Affordable premiums.

This cover is most suitable for people who:

 • Are young and believe that nothing bad will happen to them unless it is an accident.
 • Believe they are in good health and don't want to go through the inconvenience of full medical underwriting.
 • Are interested in a convenient.simplified application process without physical medical underwriting, 
 • And who require large cover amounts to cover accidental causes only.
 • Believe they  are in good health and want accidental cover  now, but  intend to purchase fully underwritten cover at a later stage
Why is accident cover important?

The alarming toll of injury and death on South Africa's  roads and the many injuries suffered as a result of violent crime, make accident cover something we should all consider. 

Accidents happen in many ways. 

 • You can also get  hurt at home or at work.
 • You could lose an arm or a leg, your eyesight or your hearing. 
 • You might consider yourself a healthy person,but are you worried about accidents?
As if accidents aren't disastrous enough, such an injury can also cripple you financially.

 • And if you are not declared medically disabled you will not be able to claim disability cover.
 • Again, you will need to make provision for additional expenses.
What  expenses should you provide for?

 • You may need to learn new physical skills to compensate for your loss.
 • And therapy is usually very expensive.
 • You may need to pay for structural changes to your home or car.
 • To name only a few.
How does accident cover work?

Accident cover benefits you in three ways:

Death:

If you die in an accident or as a result of violence,

 • your beneficiaries 
 • or your estate will receive an additional amount as death cover.
Injury:

If you suffer an injury as a result of an accident.

 • a lump sum will be paid out to you. 
 • even if the loss is not completely devastating.
 • say, for instance, you lose hearing in one ear, you will still receive a percentage of the sum insured.
Disability:

 • If you are permanently unable to work as a result of an injury, you will receive an additional amount of disability cover.

ongeluk,ongeluksdekking,accident cover,injury,besering,sterf,inkomste,die,personal cover,dekking, cover,life insurance, lewensversekering,versekering,insurance,life cover,lewens versekering,insured, insuring yourself, ongelukke,geweldsmisdaad,siekte,sterfte,teenspoed,my behoeftes,besering,inkorting,inkomste,premie,dekking,ongeluksverwante,natuurlike oorsake,onderskrywing,boedelbeplanning,fisiese ongeskiktheid,onderskrywing,begrafnis,eksekuteursgelde,boedelbelasting,bereddering van die boedel,skulde,mortgage protection insurance, virseker versekering, free insurance quote, cheap insurance, compare insurance, insurance comparison, life and disability insurance, life insurance quotes, best life insurance, low cost life, insurance life, insurance comparison, short term disability, bond insurance, Insurance policy, work insurance, life insurance cost life insurance quote, life insurance cover ,cheapest life insurance, life insurance over 50, over 50s life insurance, life insurance term, online life insurance, short term life insurance, life insurance rates, cheap life insurance, private disability insurance, mortgage life insurance, cheap life cover, term insurance, insurance term life, mortgage insurance, funeral insurance, life ins, mortgage protection, life assurance policy, term life assurance, mortgage life assurance,procon insurance brokers,procon versekering,procon insurance,accidents, violent crime, illness, serious illness, death,personal cover,inability to work,injury,impairment, daily tasks,income,home loan, car instalments,credit card,education,disabled, life cover, physical impairment,underwriting,premiums,impairment, life cover,lewensdekking,procon, procon makelaars, procon versekering, procon insurance, pretoria, sanlam.
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad / tuiste is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad / tuiste is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem. Procon. Procon in Pretoria.
Any product information [legal and / or technical] on this website is subject to change from time to time. This website is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances.Procon. Procon in Pretoria. 
ongeluk,ongeluksdekking,accident cover,injury,besering,sterf,inkomste,die,personal cover,dekking, cover,life insurance, lewensversekering,versekering,insurance,life cover,lewens versekering,insured, insuring yourself, ongelukke,geweldsmisdaad,siekte,sterfte,teenspoed,my behoeftes,besering,inkorting,inkomste,premie,dekking,ongeluksverwante,natuurlike oorsake,onderskrywing,boedelbeplanning,fisiese ongeskiktheid,onderskrywing,begrafnis,eksekuteursgelde,boedelbelasting,bereddering van die boedel,skulde,mortgage protection insurance, virseker versekering, free insurance quote, cheap insurance, compare insurance, insurance comparison, life and disability insurance, life insurance quotes, best life insurance, low cost life, insurance life, insurance comparison, short term disability, bond insurance, Insurance policy, work insurance, life insurance cost life insurance quote, life insurance cover ,cheapest life insurance, life insurance over 50, over 50s life insurance, life insurance term, online life insurance, short term life insurance, life insurance rates, cheap life insurance, private disability insurance, mortgage life insurance, cheap life cover, term insurance, insurance term life, mortgage insurance, funeral insurance, life ins, mortgage protection, life assurance policy, term life assurance, mortgage life assurance,procon insurance brokers,procon versekering,procon insurance,accidents, violent crime, illness, serious illness, death,personal cover,inability to work,injury,impairment, daily tasks,income,home loan, car instalments,credit card,education,disabled, life cover, physical impairment,underwriting,premiums,impairment, life cover,lewensdekking,procon, procon makelaars, procon versekering, procon insurance, pretoria, sanlam.