Inkomste verlies


Voorbeelde – Omvattende voordele – Tydelik of Permanent

Onderstaande is ‘n kombinasie van voordele en is slegs as 'n riglyn verskaf en hoef nie noodwendig deel te vorm van enige polis nie. Die Polishouer se aanspraak op voordele sal afhang van die kombinasies en deur die bepalings en voorwaardes van die polis. Eerste 24 maande 100% van  die Versekerde Lewe se Versekerbare Maandelikse Inkomste daarna 75% soos deur die wet bepaal of soos deur versekerde lewe gekies.

Voorbeeld 1 - Voor-aftrede ongeskiktheid:

Die Versekerde Lewe het ‘n Inkomstebeskermer gekies {kombinasie} met'n Versekerde Bedrag van R40 000 per maand en ‘n 1 maand wagtydperk , wat ooreenstem met 100% en 75% van die Versekerde Lewe se Versekerbare Maandelikse Inkomste.
Op ouderdom 36 verloor die Versekerde Lewe sy hand in 'n motorongeluk.
Aangesien die Versekerde Lewe nie afgetree is in terme van die voordeel nie, sal sy eis
 1. volgens die voor-aftrede eisdefinisies geëvalueer word en
 2.  'n eis word erken omdat hy nie sy benoemde beroep as 'n chirurg kan uitvoer nie.
Die maandelikse betaalbare bedrag, na die verstryking van die 1 maand wagtydperk is:
 1. 100% van R40 000 = R40 000 per maand.
 2.  Die eis sal betaal word tot en met die Versekerde Lewe se 70ste verjaarsdag of tot sy sterfte of herstel, indien dit vroeër plaasvind.
Op ouderdom 70 sal die Versekerde Lewe se toestand geëvalueer word om te bepaal of die Versekerde Lewe as permanent aangetas beskou word in terme van die na-aftrede permanente aantastingskriteria.
Veronderstel die Versekerde Lewe se toestand voldoen nie aan die na-aftrede permanente aantastingskriteria nie, dan sal geen verdere eisbetalings gemaak word nie.
Voorbeeld 2 - Voor-aftrede Permanente Aantasting en Na-Aftrede Permanente Aantasting
Die Versekerde Lewe het op ouderdom 40 ‘n Inkomstebeskermervoordeel {kombinasie} met 'n Versekerde Bedrag van R40 000 per maand gekies, wat ooreenstem met 100% en 75% van die Versekerde Lewe se Versekerbare Maandelikse Inkomste. Die Versekerde Lewe het ook 'n outomatiese voordeelverhoging van 7% op sy polis gekies en 'n VPI-gekoppelde binne-eisstyging vir die Uitgebreide Absolute Inkomstebeskermervoordeel wat deel uitmaak van die kombinasie van voordele.
Op ouderdom 58 begin die Versekerde Lewe aan 'n skaars en ongewone kwaal ly. 
 • Veronderstel dat die Versekerde Lewe steeds in staat is om sy/haar beroep te beoefen en nie as fisies ongeskik beskou word nie,
 •  en die kwaal is nie uitdruklik binne die aantastingsvoordeelkategorieë in die voordeel ingesluit nie, 
 • maar het 'n ernstige uitwerking op die Versekerde Lewe se vermoë om 'n normale lewe te lei.
 Die Versekerde Lewe sal onder die Daaglikse Lewensaktiwiteite Allesomvattendekategorie geëvalueer word.
 • Veronderstel dat die Versekerde Lewe nie ten tyde van die eis afgetree is nie.
 • Veronderstel dat dit na 3 maande bepaal word dat die aantasting permanent is 
 • en dat die Versekerde Lewe nie 1 Basiese ADL en 2 Instrumentele ADL'e kan uitvoer nie, wat vir 'n 50% uitbetalingsvlak sou kwalifiseer.
Die Inkomstebeskermer maandelikse Versekerde Bedrag op hierdie tydstip is R154 787, wat die oorspronklike Versekerde Bedrag van R40 000 per maand was.
Derhalwe is die maandelikse betaalbare bedrag:
 1.  50% van R154 787 = R77 394 per maand.
 2. Na elke eisjaardag sal die eisbedrag vermeerder word met die minimum van VPI en 10.5%.
 3. As die VPI met elke eisjaardag 10% was, sou die eisbedrag teen die eerste eisjaardag tot R85 133 verhoog word,
 4.  teen die tweede eisjaardag tot R93 646
 5. en teen elke jaardag daarna met die binne-eisstygingskoers wat op elke eisjaardag daarna van toepassing is.
 6. Die voor-aftrede eis sal betaal word tot en met die Versekerde Lewe se 70ste verjaarsdag, of sy sterfte, indien vroeër.
Na-Aftrede Permanente Aantasting
Teen die Versekerde Lewe se 70ste verjaarsdag,
sal die Versekerde lewe herevalueer word op grond van die na-aftrede aantastingsdefinisies. 
 • Veronderstel in hierdie geval dat die Versekerde Lewe met die evaluasie steeds aan dieselfde permanente aantasting lei
 • en steeds nie in staat is om 1 Basiese ADL en 2 Instrumentele ADL'e uit te voer nie. 
Dan kwalifiseer hy/sy vir die 16.67% vlak van erns op die na-aftrede Aantastingsvoordeelkategorie-eiskriteria vir die Daaglikse Lewensaktiwiteite Allesomvattend.
 • Die Uitgebreide Absolute Inkomstebeskermer maandelikse Versekerde Bedrag is op hierdie tydstip R304 490,
 •  wat die oorspronklike Versekerde Bedrag van R40 000 per maand is, 
 • vermeerder met die outomatiese voordeelverhogings van 7% perjaar, wat vir 30 jaar van toepassing was.
Die maandelikse betaalbare bedrag is derhalwe:
 1.  16.67% van R304 490 = R50 759 per maand. Let op dat die bepaling van die betaalbare eisbedrag geensins verwant is aan die voor-aftrede eisbedrag wat tot op 70 jaar ontvang is nie.
 2. Na elke na-aftrede eisjaardag sal die eisbedrag vermeerder word met die minimum van die VPI en 10.5%. 
 3. As die VPI met elke eisjaardag 10% was, sou die eisbedrag met die eerste eisjaardag tot R55 834 vermeerder word,
 4. met die tweede eisjaardag tot R61 412
 5. en teen elke eisjaardag daarna met die binne-eisstygingskoers wat van toepassing is.
 6. Die na-aftrede eisbetalings sal voortgaan totdat die Versekerde Lewe sterf.

Voorbeeld 3 - Eisversterker en Na-aftrede Aantasting

Die Versekerde Lewe het die Uitgebreide Absolute Inkomstebeskermer met 'n Versekerde Bedrag van R40 000 per maand gekies, wat deel uitmaak van die kombinasie van voordele en wat ooreenstem met 100% en 75% van die Versekerde Lewe se Versekerbare Maandelikse Inkomste. Veronderstel die Versekerde Lewe het nie enige outomatiese voordeelstygings of binne-eisstygings gekies nie.
Op ouderdom 36 is die Versekerdee Lewe in 'n ernstige motorongeluk betrokke en word heeltemal verlam.
 •  Aangesien die Versekerde Lewe nie afgetree is in terme van die voordeel nie, sal die eis op grond van die voor-aftrede eisdefinisies geëvalueer word.
 • Die Versekerde Lewe word beskou as fisies ongeskik aangesien hy nie sy benoemde beroep as 'n administratiewe bestuurder kan uitvoer nie.
 • Aangesien die Versekerde Lewe se toestand egter ook kwalifiseer as 'n voor-aftrede permanente aantasting met 'n 100% graad van erns, sal
 'n Eisversterker-eis ook erken word en sal die totale betaalbare eisbedrag met 33.33% vermeerder word.
 1. In totaal sal die betaalbare eisbedrag na die verstryking van die 24 maande wagtydperk 133.33% van R40 000 = R53 333 wees.
 2. Die versekerde word alreeds R40 000. maandeliks betaal onder die Inkomsteplan vir 23 maande – 1 maand wag tydperk
 3. Die eis sal betaal word tot en met die Versekerde Lewe se 70ste verjaarsdag.
Teen die Versekerde Lewe se 70ste verjaarsdag, sal die Versekerde Lewe op grond van die na-aftrede aantastingsdefinisies herevalueer word.
 • In hierdie geval sal die Versekerde Lewe steeds ten volle verlam wees en sal 'n na-aftrede eis erken word. 
 • Die na-aftrede betaalbare persentasie vir verlamming is 50% van die Versekerde Bedrag.
Die maandelikse betaalbare bedrag is derhalwe
 1. 50% van R40 000 = R20 000. 
 2. Let op dat die bepaling van die betaalbare eisbedrag geensins verwant is aan die voor-aftrede eisbedrag wat tot op 70-jarige ouderdom ontvang is nie.
 3.  Let ook op dat die Eisversterkervoordeel geensins op na-aftrede aantastings-eise van toepassing is nie.
 4. Na elke na-aftrede eisjaardag sal die eisbedrag verhoog word met die minimum van VPI en 10.5%.
 5. Indien VPI met elke eisjaardag 10% was, sou die eisbedrag teen die eerste eisjaardag tot R22 000 verhoog word,
 6. teen die tweede eisjaardag tot R24 200 
 7. en teen elke daaropvolgende eisjaardag met die toepaslike koers.
 8. Die na-aftrede eisbetalings sal voortgaan totdat die Versekerde Lewe sterf.

Voorbeeld 4 - Verhoging in grade van erns van na-aftrede aantasting

Die Versekerde Lewe het op 50-jarige ouderdom ‘n Inkomstebeskermer {kombinasie} met 'n Versekerde Bedrag van R40 000 per maand gekies, wat ooreenstem met 100% en 75% van die Versekerde Lewe se Versekerbare Maandelikse Inkomste. Die Versekerde Lewe het 'n binne-eisstyging van nul vir die Uitgebreide Absolute Inkomstebeskermervoordeel gekies wat deel uitmaak van die kombinasie van voordele.
Op ouderdom 74 kry die Versekerde Lewe 'n hartaanval en word met koronêre slagaarsiekte gediagnoseer. 
 • Die Versekerde Lewe word op daardie tydstip as afgetree beskou en derhalwe sal die eis op grond van die na-aftrede eisdefinisies geëvalueer word.
 • Na 3 maande word bepaal dat die aantasting permanent is
 • en dat die erns van die koronêre slagaarsiekte sodanig is dat die Versekerde Lewe vir 'n 16.67% uitbetaling vir graad van erns kwalifiseer
 • onder die aantastingsvoordeelkategorie se eiskriteria, onder die sub-kategorie van koronêre slagaarsiekte.
 • Die betaalbare bedrag is 16.67% van die Uitgebreide Absolute Inkomstebeskermer Versekerde Bedrag.
 • Geen wagtydperk geld vir na-aftrede eise nie
 • en derhalwe sal eisbetalings onmiddellik begin sodra die permanensie van die aantasting bepaal is.

Die maandelikse betaalbare bedrag is derhalwe 

 1. 16.67% van R40 000 = R6 668.
 2. Aangesien dit 'n na-aftrede eis is, sal VPI binne-eisstyging van toepassing wees,
 3. ondanks die feit dat 'n binne-eisstyging van nul gekies is.
 4. Na elke eisjaardag sal die eisbedrag met die minimum van VPI en 10.5% verhoog word. 
 5. Indien VPI met elke eisjaardag 10% was, sou die eisbedrag teen die eerste eisjaardag tot R7 335 verhoog word, 
 6. teen die tweede eisjaardag tot R8 069 
 7. en teen elke eisjaardag daarna met die binne-eisstygingskoers wat van toepassing is.
Kort na die tweede eisjaardag word die Versekerde Lewe gediagnoseer met ernstige afasie
 • en voldoen aan die kriteria vir die uitbetaling van 50% vir graad van erns. 
Die Versekerde Lewe se maandelikse eisbedrag
 1. van R8 068 sal verhoog word met die verhouding van 50% en 16.67% (d.w.s. vermenigvuldig met 3). 
 2. Die Versekerde Lewe se eisbetaling sal tot R24 205 per maand verhoog word.
Bron: Uittreksels-Liberty Inkomsteplanne
claim,disability,dread disease,functional impairment,physical impairment,sickness,loss of income,insurance,income protection,liberty,sanlam,ongedkiktheid,gevreesde siekte,inkomste,income,funksionele inkorting,verlies aan inkomste fisieke inkorting,siekte,maandelikse inkomste,procon makelaars,betalings,voordele,polis,hartaanval,eis,claim,tydelike verlies aan inkomste,beroep,nie kan werk nie,versekering,procon,procon insurance,procon versekering, brokers,procon versekeringsmakelaars,pretoria.
claim,disability,dread disease,functional impairment,physical impairment,sickness,loss of income,insurance,income protection,liberty,sanlam,ongedkiktheid,gevreesde siekte,inkomste,income,funksionele inkorting,verlies aan inkomste fisieke inkorting,siekte,maandelikse inkomste,procon makelaars,betalings,voordele,polis,hartaanval,eis,claim,tydelike verlies aan inkomste,beroep,nie kan werk nie,versekering,procon,procon insurance,procon versekering, brokers,procon versekeringsmakelaars,pretoria.
Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad / tuiste is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad / tuiste is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem. Procon. Procon in Pretoria
Any product information [legal and / or technical] on this website is subject to change from time to time. This website is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances. Procon. Procon in Pretoria.