Belasting 2015/16

Impak op verskillende belastingelemente

Inkomstebelasting

Ons het oor die afgelope paar jaar gewoond geraak om jaarlikse verminderings van ons reële persoonlike inkomstebelasting te verwag. Soos vanjaar algemeen gespekuleer is, het die Minister van Finansies vanjaar die inkomstebelastingkoers vir al die inkomstekategorieë, behalwe die laagste een, met 1% verhoog.

Persone wat minder as sowat R425 000 per jaar verdien, sal effens minder inkomstebelasting betaal.

Hoeveel van hierdie verligting jou beskore gaan wees, hang egter af van hoeveel jy verdien,

Byvoorbeeld:

Iemand met ’n belasbare verdienste van byvoorbeeld R300 000, sal volgens die ou tabelle (voor kortings) R64 147 belasting per jaar betaal het, maar sal nou R64 238 belasting per jaar (voor kortings) betaal.

Die primêre korting (die bedrag wat jy elke jaar van inkomstebelasting kan aftrek) styg van R12 726 tot R13 257.

Dit beteken jy kan ’n bietjie ekstra geld in jou sak hê na gelang van jou belasbare verdienste.

Byvoorbeeld:

As ons kyk na die voorbeeld van iemand wat R300 000 verdien, en die standaardkorting in ag neem, sal hierdie persoon na hierdie veranderings R50 986 aan inkomstebelasting betaal, teenoor R51 421 in die vorige belastingjaar.

Iemand wat R180 000 verdien, sal R913 per jaar spaar, terwyl ’n persoon wat R500 000 verdien, ’n addisionele R778 per jaar sal betaal.

Rente-inkomste

Die belastingvrye drempel vir rente-inkomste is nie aangepas nie. Die drempel vir belastingvrye rente-inkomste bly R34 500 indien jy 65 of ouer is, en R23 800 vir persone onder 65.

Byvoorbeeld:

Dit beteken jy sal nie belasting betaal op die eerste R23 800 rente wat jy verdien as jy jonger as 65 is nie.

Die verklaarde voorneme is om nie die belastingvrye rente-inkomste te verhoog nie, aangesien ons die voordeel van ’n belastingvrye beleggingsopbrengs sal kry deur die belastingvrye spaarrekeninge wat op 1 Maart 2015 bekend gestel word.

Mediese belastingkrediete

Die mediese belastingkrediete styg van R257 tot R270 vir die eerste twee begunstigdes en van R172 tot R181 vir alle begunstigdes daarna.

Byvoorbeeld:

Dit beteken vir ’n gesin van vier sal mediese krediete van R858 tot R902 styg en ’n maandelikse besparing van R44 in die sak bring.

Hereregte

Vir huise wat onder ’n sekere bedrag verkoop word, is hereregte weer verlaag, en vir duurder huise is hereregte verhoog. Volgens ABSA is die prys van die gemiddelde mediumgrootte huis R1 191 000.

Byvoorbeeld:

Vir ’n huis wat teen hierdie prys verkoop word, het die hereregte voor die veranderings R21 550 beloop, en na die Begrotingsrede is dit R13 230. Die hereregte vir ’n huis wat vir R3 000 000 verkoop word, sal nou egter R167 500 bedra, teenoor die R157 000 van voorheen.

Aanmoediging van huishoudelike spaarpogings

Op 1 Maart 2015 word belastingvrye spaarrekeninge bekend gestel. Jy, as ’n belegger in een van hierdie produkte, nie belasting sal betaal op die inkomste wat jy in die produk verdien nie – of dit nou rente, kapitaalwins of dividende is. Jy sal ook nie belas word wanneer jy uit die produk onttrek nie.

Dit beteken baie Suid-Afrikaners sal hul spaargeld nog harder kan laat werk, omdat dit hulle in staat sal stel om tot R30 000 per jaar te spaar (met ’n leeftydperk van R500 000) en nie belasting te betaal op die opbrengs wat hulle daarop verdien nie.

Byvoorbeeld:

Gestel jy belê jou volle toegelate bedrag (R30 000 per jaar tot ’n leeftydperk van R500 000). Dan sal jy jou leeftydperk na 16 jaar en 8 maande bereik. As ons aanvaar dat jy ’n opbrengs van 4% (na fooie) kry, sal jy na 20 jaar ’n bedrag van R1,35 miljoen opgebou het – R235 700 meer omdat jy nie belasting op jou beleggingsopbrengs betaal nie. Indien jy hierdie belegging nog vyf jaar hou, sal die beleggingsbedrag op grond van hierdie aannames R2,06 miljoen bedra.”

Bron: Distribution Bulletin Board - Sanlam Personal Finance 

2015 People's Guide - Afrikaans.pdf 2015 People's Guide - Afrikaans.pdf
Size : 6262.559 Kb
Type : pdf

Tax 2015/16

Impact on different taxes

Income tax

Over the last number of years we became accustomed to expect annual decreases in our real personal income tax liabilities. However, as was widely speculated, this year the Minister of Finance increased the income tax rate for all the brackets, except the lowest category, by 1%.

Those who earn less than approximately R425 000 a year, will pay slightly less income tax.

How much of this tax relief will reach your pocket, depends on how much you earn.

Example:

For example someone with taxable earning of R300 000 would have paid R64 147 in annual tax based on the old tables (before rebates), and will now be paying annual tax of R64 238 (before rebates).

The primary rebate (the amount you can deduct from income tax every year) will increase from R12 726 to R13 257

This means that you will have a little extra money in your pocket depending on your taxable earnings.

Example:

If we consider the example of someone earning R300 000, and taking the standard rebate into account, this person will pay income tax of R50 986 following these changes compared to the R51 421 in the previous tax year.

Someone earning R180 000 will save R913 per year; while someone earning R500 000 will pay an additional R778 per year.

Interest income

Tax-free interest income has not been adjusted. The tax-free interest income will remain R34 500 if you are 65 and older and R23 800 for individuals below 65.

Example:

This means that, if you’re younger than 65 years, you will not pay tax on the first R23 800 interest you earn.

It has been the stated intent not to increase the tax-free interest income since we will be receiving the benefit of tax-free investment return through the tax-free savings accounts that will be introduced on 1 March 2015.

Medical tax credits

The medical tax credits will be increased from R257 to R270 for the first two beneficiaries and from R172 to R181 for everyone thereafter.

Example:

This means that, for a family of four, your medical credits will increase from R858 to R902, resulting in a saving of R44 per month.

Transfer duty

Again for houses sold below a certain amount the transfer duties came down and for more expensive houses the transfer duties increased. According to ABSA the price for the average medium sized house is R1 191 000.

Example:

For a house sold at this price the transfer duty was R21 550 before the changes and after the budget speech it would be R13 230. However, a house sold for R3 000 000 would have attracted transfer duties of R157 000 and now this would be R167 500.

Encouraging household savings

On 1 March 2015 we see the launch of tax-free savings accounts. As an investor in one of these products, you will not pay tax on the income you earn in the product - whether it is interest, capital gains or dividends; and you will not be taxed when you withdraw from the product.

This means many South Africans will be able to make their savings work harder for them, as it will enable them to save up to R30 000 per year (with a lifetime limit of R500 000) and not pay tax on the return they’ve earned thereon.

Example:

If you invest the full amount you are allowed to invest (R30 000 per year up to a lifetime limit of R500 000) then you would have reached your lifetime limit after 16 years and 8 months. If we assume that you receive a return of 4% (after fees) then you would have accumulated R1,35 million after 20 years – R235 700 more because you are not paying tax on your investment return. If you leave this investment for another five years then it amounts to an investment amount of R2,06 million based on these assumptions.”

Source: Distribution Bulletin Board - Sanlam Personal Finance 

2015 People's Guide - English.pdf 2015 People's Guide - English.pdf
Size : 6033.443 Kb
Type : pdf